Leveringsvoorwaarden Bron & Partners B.V.

1. AANBIEDING OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bron & Partners goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bron & Partners uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. PRIJZEN

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), indien verschuldigd, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De door Bron & Partners voor Klant te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een door Klant te betalen vooraf bepaalde prijs of tarief (excl. BTW), zoals in Overeenkomst is vermeld.

3. FACTURERING EN BETALING

Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

4. MEERWERK

Indien voor de door Bron & Partners te verrichten werkzaamheden een vooraf bepaalde prijs is overeengekomen, zal Bron & Partners de Klant tevoren inlichten indien een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen vooraf bepaalde prijs zal worden overschreden.

5. BRON & PARTNERS: WERKZAAMHEDEN, OVERMACHT EN ZIEKTE

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld veroorzaakt door overmacht of ziekte, zal Bron & Partners de in de Overeenkomst vermelde trainer beschikbaar stellen. Bron & Partners verplicht zich tegenover Klant de werkzaamheden naar beste weten en kunnen te zullen uitvoeren. In geval van ziekte of bijtijds aantoonbare overmacht kan Bron & Partners voorstellen de in de Overeenkomst genoemde trainer te vervangen door een andere trainer van minimaal hetzelfde niveau. Vervanging zal echter te allen tijde in goed overleg en uitsluitend na voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van Klant geschieden. Indien Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde vervanging wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat betaling van enige kosten, vergoedingen en/of schadeloosstellingen, door welke partij dan ook, verschuldigd is.

6. KLANT: WERKZAAMHEDEN, OVERMACHT EN ZIEKTE

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld veroorzaakt door overmacht of ziekte, zal Klant het in de Overeenkomst vermelde evenement doorgang laten vinden. Indien Klant het evenement annuleert of uitstelt binnen de volgende termijnen, zijn de volgende schadeloosstellingen verschuldigd:

na ondertekening contract : € 475,- voorbereidings- en administratiekosten
20 – 10 werkdagen vooraf : 50% van het afgesproken bedrag
10 – 5 werkdagen vooraf : 75% van het afgesproken bedrag
minder dan 5 werkdagen vooraf : 100% van het afgesproken bedrag

SEMINAR

Het is altijd mogelijk om i.p.v. de ingeschreven deelnemer een vervanger op te geven. Annuleren kan alleen tot 4 weken voor aanvang van de trainingsdatum, waarbij € 75 annuleringskosten per persoon in rekening worden gebracht (excl. btw). Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de trainingsdatum bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

7. MEDEWERKING

In de Overeenkomst leggen beide partijen vast welke voorbereiding, assistentie en instrumenten door Klant voorzien moeten worden. Indien deze niet tijdig en/of degelijk geleverd worden, kan trainer niet verantwoordelijk geacht worden voor het optimaal uitvoeren van de opdracht. Een op deze wijze ontstaan kwaliteitsprobleem kan dan ook onder geen enkele omstandigheid voor Klant enig recht op schadeloosstelling doen ontstaan.

8. GEBRUIKSRECHTEN PRESENTATIEMATERIALEN

Door de trainer gebruikte presentatiematerialen, gesproken en getoonde teksten, zowel als illustraties en grafische elementen blijven te allen tijde eigendom van Bron & Partners. Het nemen van geluids-, video-, film- of andere opnamen is verboden, tenzij van tevoren overlegd met Bron & Partners.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Indien Bron & Partners in gebreke zou blijken bij het uitvoeren van de in Overeenkomst vermelde werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van Bron & Partners beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale afgesproken prijs (exclusief evt. omzetbelasting) voor de met Bron & Partners overeengekomen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door Bron & Partners gecrediteerde bedragen. Een eventuele actie dient door Klant te worden ingesteld binnen één maand na het desbetreffende geval. Elke verdere aansprakelijk¬heid van Bron & Partners voor door Klant geleden schade is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. Bron & Partners is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens niet-uitvoering van werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid van Bron & Partners voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparing of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Bron & Partners garandeert dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het vertrouwelijke karakter van de door Klant verstrekte informatie en gegevens, voorzover althans van vertrouwelijke aard, te bewaren.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De overeenkomsten tussen Bron & Partners en Klant worden beheerst door Nederlands recht.